Košík
Nákupný košík
Nákupný košík
Pestovanie ovocia
Pestovanie ovocia
Zdravá výživa
Zdravá výživa
Zdravý životný štýl
Zdravý životný štýl
E-shop, šťavy, sadenice
E-shop, šťavy, sadenice

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Základné údaje

 

Predávajúci:

Wellberry, s.r.o.
Podjavorinskej 96/6, 949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO:36843105
IČ DPH: SK2022479503
IČ: 2022479503
Odd. Sro., vložka č. 20796/N,  zapísaná na OR OS Nitra

 

 Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky nákupy, objednávky, dodávky a ďalšie služby od spoločnosti Wellberry, s.r.o.
Obchodné podmienky medzi spotrebiteľom a predávajúcim upravujú ustanovenia:
-       Občianskeho zákonníka,
-       zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
-       zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Vymedzenie pojmov

 

Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba
Predávajúci – Wellberry  s. r.o.
Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta, alebo kuriérska služba.
Doba minimálnej trvanlivosti – je doba, počas ktorej, predávajúci zodpovedá za kvalitu predávaného tovaru, a počas ktorej môže kupujúci reklamovať zistené nedostatky tovaru u predávajúceho, pokiaľ dodržal všetky podmienky pre jeho správne skladovanie.

U všetkých našich produktov (potravín) je vyznačená minimálna trvanlivosť, ktorá sa uvádza od ich dátumu výroby.

 

Povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje zákazníkom dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným  na území SR.

3. Tovar, ktorý nie je v čase objednávky na sklade, je možné nahradiť alternatívnym tovarom až po telefonickom alebo písomnom odsúhlasení zo strany zákazníka.

Predávajúci nezodpovedá za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnou udanou adresou prijímateľa.

2. Za poškodenie zásielky zavinené kurierom.

3. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôže považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad, tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúceho.

 

Objednávanie tovaru

 

1. Náležitosti objednávky tovaru

Pre záväzné potvrdenie objednávky, musí objednávka (cez e-shop, alebo iným spôsobom) obsahovať nasledujúce náležitosti:

·         Typ, presný názov tovaru a počet kusov

·         Cenu s DPH (resp.bez DPH)

·         Priezvisko a meno (fyzické osoby), obchodné meno (právnická osoba), vrátane IČO a DIČ spoločnosti (ak je platca DPH)

·         Kompletná adresa sídla spoločnosti alebo fyzickej osoby (ulica, číslo, mesto, PSČ)

·         Kompletná adresa doručenia (ulica, číslo mesto, PSČ) – ak je iná ako sídlo spoločnosti

·         Spôsob dopravy resp. prevzatie tovaru

·         Kontaktný telefón e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky)

 

2. Forma platby

·         V hotovosti – osobne pri prevzatí tovaru

·         Dobierkou – platba pri prevzatí tovaru kuriérovi

·         Zálohovou faktúrou – na základe záväznej objednávky (zálohová faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola najneskôr v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho) – bankovým prevodom alebo priamy vklad na účet, ktorý je uvedený v zálohovej faktúre.

·         Platba platobnou kartou prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay

 

3. Spôsob objednávania
 

·         Objednávať si môžete prostredníctvom e-shopu na našej web. stránke www.mountberry.sk

·         Objednávať si môžete aj prostredníctvom zaslania objednávky e-mailom na e-mailovú adresu mb@mountberry.sk,

·         Objednávať si môžete aj prostredníctvom písomnej objednávky na adresu : Wellberry, s.r.o., Podjavorinskej 6, 949 01 Nitra 

·         Objednávať si môžete aj prostredníctvom faxu: +421 43 532 0035

 

4. Spôsob dodania tovaru
 

·         Osobný odber – tovar distribujeme z našej prevádzky v Lokci. Po výbere  tejto možnosti nákupu, si tovar môžete vyzdvihnúť v našich prevádzkach po telefonickom dohovore:

Prevádzka Lokca:       +421 917 095 215

 

·         Zásielková služba (kuriér)  – dodávku tovaru realizuje náš zmluvný partner, ktorý Vás pred dodaním zásielky kontaktuje. Poplatok na zásielkovú službu je stanovený podľa hmotnosti objednávky:

            do 10,00 kg :      5,00 € s DPH
 od 10,10 - 15,00 kg :      6,00 € s DPH

 od 15,10 - 20,00 kg :      7,00 € s DPH
            od 20,10 - 25,00 kg :      8,00 € s DPH
            od 25,10 - 30,00 kg :    12,00 € s DPH
                          nad 30,10 :    14,00 € s DPH

 

Pri nákupe nad 100 EUR bez DPH, dopravné náklady sú bezplatné.
 

5. Spôsob reklamácie tovaru
 

Kupujúci má možnosť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky vrátiť tovar, ktorý  vykazuje známky poškodenia alebo nie je v súlade so špecifikáciou produktu.  Výhrady voči kvalite alebo množstvu musí písomne uplatniť pri prevzatí zásielky a reklamáciu písomne zaslať predajcovi čo najskôr od prevzatia tovaru.

Kupujúci má právo zrušiť alebo zmeniť svoju objednávku pred expedíciou tovaru bez udania dôvodu. V prípade, že tovar bol expedovaný, musí kupujúci pri zrušení objednávky zaplatiť plnú cenu poštovného.

 

Registrácia užívateľa

Registrácia užívateľa nie je povinná.  Užívateľ sa  môže ľubovoľne pohybovať po celom on-line nákupnom systéme, prezerať ponúkané produkty, vkladať ich do košíka. Samotný proces objednania tovaru je povolený registrovaným aj neregistrovaným zákazníkom. Registrácia v našom systéme je bezplatná.


 Orgány dozoru

Orgány dozoru pre kvalitu a bezpečnosť potraviny je:
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín
tel.: 043 582 0930, 582 0931, 582 0932, Sekretariat.DK@svps.sk

Orgánom dozoru pre obchodnú činnosť je:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1 , Odbor výkonu dozoru, tel. č 037/772 02 16, fax: 037/772 00 24 , e-mail nr@soi.sk



Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí, že v súlade s obchodnými podmienkami  dochádza zo strany Predávajúceho k spracúvaniu jeho osobných údajov. Predávajúci prehlasuje, že spracúvanie Osobných údajov Kupujúceho je uskutočňované v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, t.j. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ako „Nariadenie“) a príslušnými právnymi predpismi členských štátov Európskej únie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov (ďalej len ako „Národné právne predpisy“).

a. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci  je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

b. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, vystavenie daňového dokladu, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru.

c. Predávajúci vyhlasuje, že v bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

d. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode b., tohto odseku. týchto podmienok prostredníctvom tohto sprostredkovateľa (kurierská spoločnosť):

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7 
821 04 Bratislava
IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739
Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B
Doplňujúcimi príjemcami osobných údajov kupujúcich sú subjekty, ktorým poskytujeme osobné údaje kupujúcich  počas plnenia našich povinností:
- administrátorské služby
- poštové a kurierské služby
- účtovníci


e. Doba uchovávania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje prestávame spracúvať po:

- uplynutí úložných lehôt stanovených registratúrnym plánom pre registratúrne záznamy
- uplynutí maximálnej doby uchovávania Vašich osobných údajov spracúvaných na konkrétny účel, 
- úplnom vysporiadaní našich vzájomných zmluvných záväzkov
- odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

 

Záverečné ustanovenia

Predajca má vyhradené právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami.

 

Newsletter
Zdielanie Facebook Facebook

Články

Pestovanie ovocia
Zdravá výživa
Zdravý životný štýl

E-shop

Prihlásenie
Registrácia

Informácie

Profil spoločnosti
Obchodné podmienky
Dopravné náklady
Kontakt
Profil společnosti - CZ
Company profile - EN

Kontakt

WELLBERRY, s.r.o.
Podjavorinskej 96/6, 949 01 Nitra

Tel./fax: 043/532 00 35
Mobil: +421 905 546 101
E-mail: mountberry@mountberry.sk

© 2014 WELLBERRY, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom. Created by Weblife.